Jordi Sabater

Untitled-2

jsabater@peretarres.org

Formació

 • Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • DEA en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra
 • Doctorand en Història per la Universitat Pompeu Fabra

Experiència

 • Professor de l’”Escola Superior de Ciències Socials” de l’ICESB (1984-1992)
 • Professor de l’”Escola Universitària de Treball Social” (Universitat de Barcelona i després Universitat Ramon Llull) (1986-2001)
 • Professor de l’”Escola Universitària d’Educació Social” de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), des de 1994 i actualment Facultat d’Educació Social i Treball Social
 • Professor de la Facultat de Pedagogia. Ensenyament de Pedagogia Social (Universitat de Barcelona) (2002-2008)
 • Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra (Facultat de Ciències Polítiques) (2007-08)
 • Professor convidat de les universitats Canterbury Christ Church University (Regne Unit), Université du Lille (França), Universitat d’Eichstätt (Alemanya), Universitat de Freiburg (Alemanya), Universitat de Lumsa(Roma, Itàlia), Universitat d’Oslo (Noruega), Universidad Tecnológica Metropolitana (Santiago, Xile), Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina), Universitat d’Ostrava (República Txeca) i Universitat de Tartu (Estònia).
 • Ha estat investigador de la “Fundació Jaume Bofill”, del “Centre d’Història Contemporània” i del “Centre d’estudis Socials” de la Generalitat de Catalunya, de l’”Institut d’Estudis Catalans”, del “Laboratori de Sociologia” de l’ICESB, de “Projectes Socials” (Universitat Ramon Llull) i del  “Grup de Recerca en Immigració i Innovació Política” de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Cap de l’Àrea de Relacions Internacionals de les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social (2002-2009)
 • Vicedegà de Relacions Socials de la Facultat d’Educació Social i Treball Social (2009-2011)

Publicacions:

 • Anarquisme i catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la guerra civil. Edicions 62, Barcelona, 1986.
 • “Els anarquistes i la nació. Una aproximació”. Món Laboral n. 1, Barcelona, Segon semestre de 1986.
 • “La Cataluña de los gobiernos Tarradellas”. La guerra civil. Vol 11. Historia 16, Madrid, 1986 (reeditado el 1996)
 • “La CNT i el fet nacional català”, L’Avenç, n. 104, Barcelona, Abril 1987.
 • “Llibertaris i modernistes: catalanisme progressista i anarquisme catalanista”.Actes del
 • Col·loqui Internacional sobre el Modernisme. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1988.
 • “Els sindicats i l’organització patronal”. Catalunya 77-88. Societat, economia, política i cultura. Publicacions de la Fundació Jaume Bofill – Edicions la Magrana, Barcelona, 1989.
 • “Política social. Conceptes i evolució històrica”.Treball social. Conceptes i eines bàsiques, EUTS, Barcelona, 1989.
 • “Configuració i crisi de l’Estat del Benestar” Treball social. Conceptes i eines bàsiques, EUTS, Barcelona, 1989.
 • “La política social de les comunitats europees” Treball social. Conceptes i eines bàsiques, EUTS, Barcelona, 1989.
 • “Cataluña y la España nueva”, Historia 16,  n. 197, Madrid, Septiembre 1992.
 • La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, Proa-IEC, Barcelona, 1996 (En colaboración con Albert Balcells i Enric Pujol).
 • “La evolución del trabajo social en Cataluña. El final de un conflicto que abre nuevas perspectivas en el nacimiento de un nuevo milenio” a 3r Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social, Cambio Social. Relaciones humanas, nuevas tecnologias, enfoques para una formación de futuro. Mira editores, Zaragoza, 2000 (En col·laboració amb Concha Doncel i Margarida Pradell)
 • “Social Work Education and Training: The Spanish Experience” a Adams, A.; Erath, P. and  Shardlow, S. (eds.) Key Themes in European Social Work. Theory, practice, perspectives, Russel House, Lyme Regis, 2001
 • “Evolution des politiques sociales en Espagne” a  Travail  Social et Poliques Sociales dans les états européens, Université Catholique de Lille, Lille, 2001
 • “Histoire du Travail Social en Espagne” a Jovelin, E (coord.): Histoire du travail social Europe, L’Harmattan, Paris, 2005
 • “Les politiques sociales à l’ègard de l’immigration en Europe: quels enjeux?” a Travail Social et immigration. Interculturalité et practiques professionnelles, Université Catholique de Lille, Lille, 2005
 • “The family policies in Spain” a Family and Household Support Services in Europe, University of Tartu, Tartu, 2005.
 • “Globalització, territori i identitat” a Les identitats i els drets col·lectius, Edicions Raima-URL, Barcelona, 2005.
 • “Les polítiques educatives d’Europa”, Estris, n. 141, Barcelona, Gener-Febrer, 2005.
 • “Some reflections on the internationalisation of Social Education and Social Work studies”, European Journal of Social Education, n. 8/9, octubre 2005.
 • “The Social Welfare Regimes in Europe (with special atttention to the Spanish case) a Littlechild, B., Erath, P. and Keller, J. (eds.): De- and Reconstruction in European Social Work, Isis, Eichstätt, 2006
 • “Les politiques d’immigration en Europe” a Prieur, E.; Jovelin, E. i Blanc, M. (eds.): Travail social et immigration. Interculturalité et pratiques professionelles, L’Harmattan, París, 2006
 • Immigration in Multinational States: the case of Catalonia” a Le Travail social face au racisme. Intervention sociale,  ethnicité et lutte contre le racisme en Europe, IDS, Rouen, 2007
 • “Té futur el model social europeu”, Idees, n. 8, Juny 2009
 • “Globalización y reestructuración de las políticas sociales. Una mirada desde Europa”, Revista de la Facultad de Trabajo Social U.P.B., n. 25, 2009
 • “Més enllà de la globalització: nous escenaris per a les polítiques socials”, Educació Social, n. 43, setembre-desembre 2009
 • Cooperació, Interculturalitat i Universitat, Barcelona, URL, 2010
 • “L’Estat del Benestar. Present i reptes de futur” a Pelegrí, X. (ed.): Els Serveis Socials a Catalunya, Lleida, Publicacions de la Universitat de Lleida, 2012.