Projectes

A/ PROJECTES JA FINANÇATS O EN DESENVOLUPAMENT

1. e-SENIOR. Identificación y análisis de prácticas de aula en un Programa Universitario para mayores que suponen un uso suficiente y eficaz de las TIC para analizar los factores e implicaciones que afectan en la acción comunicativa con mayores (2008-2010) [IP: Dra. Oliva] TSI-070300-2008-251

Finançat pel ‘Plan Avanza’ i desenvolupat conjuntament amb l’AEPUM (Asociación española de programas universitarios de mayores)

2. Porticus. Suport escolar a centres d’atenció diària (2013-2015) [IP: Dra. Morata]

El projecte vol contribuir a la millora de l’èxit escolar de la infància en situació de risc i vulnerabilitat social.

Parteix d’una avaluació a 21 centres d’atenció diària del MCECC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya), per tal de proposar un model pedagògic de suport i acompanyament educatiu en la tasca escolar. De la recerca s’obtindran dues produccions de caràcter didàctic i formatiu:

A – Guia Metodològica per al suport escolar en els centres d’atenció diària.

B – Curs formatiu per a educadors, educadores i persones voluntàries que treballen en els centres d’atenció diària (440 persones són potencialment beneficiàries d’aquesta formació. Elles atenen des dels centres d’atenció diària a un total aproximat de 2500 nens i nenes)

3. Anàlisi d’actuacions d’èxit educatiu desenvolupades en el temps no lectiu (2014 – 2015) [IP: Dr. Pulido – Projecte d’intensificació de la recerca URL]

Objectius de la recerca:

1. Conceptualitzar el que és i no és una actuació educativa d’èxit en els espais no lectius.

2.Analitzar l’aplicació d’actuacions d’èxit en diferents espais de referència en el que es treballa el temps de lleure, ja sigui des de l’escola, l’esplai, associacions de persones adultes (que esdevindran clau també per avaluar la importància de la formació de familiars).

4. Pedagogia Social Comunitària (2009-2013) [IP: Dra. Morata]

Programa d’Ajuts a la Recerca a la Universitat Ramon Llull, URL/R1/2009

El objectius de la recerca:

 1. Confirmar la validesa científica i els beneficis educatius de l’aplicació del model de Pedagogia Social Comunitària adreçat a persones que es troben en situació d’exclusió i / o conflicte social.
 2. Valorar en quina mesura els casos analitzats (Unitat Terapèutica Educativa del Centre Penitenciari de Villabona i Associació Bizitegi) apliquen adequadament el model de Pedagogia Social Comunitària i quines millores necessitarien implementar.
 3. Elaborar una guia teòric-metodològica per a l’aplicació del model d’intervenció de Pedagogia Social Comunitària, a partir dels resultats obtinguts.
 4. Construir un sistema d’estàndards de qualitat en Pedagogia Social Comunitària aplicada en centres penitenciaris i en programes de reinserció social.
 5. Transferir els beneficis del model de Pedagogia Social Comunitària a altres àmbits i institucions de l’acció socioeducativa.

5. 3Creix.Cat – Projecte per al creixement i millora de l’ocupació en el Tercer Sector Social a Catalunya (2010-2011) [IP: Dra. Sesé]

Projecte finançat pel Fons Social Europeu amb un pressupost total de 500.373,50. Es van desenvolupar un conjunt de quatre accions per millorar la qualitat de la gestió i capacitació de les persones, facilitant l’adequació dels itineraris formatius a les necessitats reals, avaluant l’impacte que aquesta formació té a les entitats i oferint assessorament específic en aquesta matèria.

 1. Preparació, seguiment i control de l’actuació: facilitarà la coordinació amb altres actuacions, detectarà desviacions i plantejarà les correccions necessàries.
 2. Anàlisi de les necessitats formatives dels diferents perfils directius: farà més adequats i eficients els itineraris futurs. Es tracta d’aprofundir en les necessitats formatives detectades a nivell directiu i fer una prospectiva i disseny de mòduls futurs i proposta d’itineraris segons perfils i tipus d’entitats. Es realitza en coordinació amb els itineraris de 2010-11 i dota de contingut als que s’ofereixin en el futur.
 3. Elaboració i aplicació de mesura d’impacte a les entitats de la capacitació del personal directiu. Aquesta acció aportarà informació sobre l’adequació dels itineraris i facilitarà la seva millora en el futur. Mesurarà les variacions que s’han produït en la direcció de les entitats i que es consideren atribuïbles al procés de  capacitació realitzat pel seu personal directiu.
  1. Servei d’assessorament a les entitats especialitzat en gestió i desenvolupament de persones i equips: oferirà assessorament sobre detecció de necessitats, plans de carrera, recursos disponibles per formació, etc.

6. Inserjove. Millora de la ocupabilitat de joves en risc social mitjançant metodologies d’educació en el lleure i competències ocupacionals (2008 – 2009 ) [IP: Dra. Sesé]

Projecte finançat pel Fons Social Europeu amb un pressupost total de 160.875€ per a:

1. Atendre uns 150 joves, una mitjana de 30 hores per jove, al llarg de 8-10 mesos.

2. Assolir la inserció laboral o retorn al món educatiu del 50% del joves atesos.

3. Capacitar 6 centres d’esplai diaris en l’acompanyament a la inserció laboral mitjançant la creació i formació en metodologies combinades de lleure i inserció laboral.

4. Implicar els agents clau de cada territori (uns 12 per territori) per tal d’abordar l’atenció dels joves de manera integral.

5. Donar continuïtat al projecte mitjançant la captació de fons i col·laboradors en inserció i formació.

6. Editar una guia metodològica -virtual i dinàmica- que reculli l’experiència.

7. Fer difusió de la guia en el sector del lleure i de la inserció laboral amb joves.

B/ PROJECTES EN DESENVOLUPAMENT AMB RECOLZAMENT PER PART DE LA FACULTAT PERE TARRÉS


1.
Art, espai públic i acció social (2013-   ) [IP: Francesc Garreta]

a)       Anàlisi internacional en clau organitzativa, metodològica, d’impacte i de retorn social.

b)       Laboratori escènic Pere Tarrés Espai vivencial, de caràcter formatiu investigador.  Coordinador: Héctor Alonso

Es una acció artística paral·lela a la formació acadèmica dins de la facultat de treball social i educació social. És també un espai per a la reflexió, la recerca i la producció artística escènica per així dotar als futurs i presents educadors d’eines i recursos propis de l’art comunitari

2. Educació per la Salut [IP: Dra. Pilar Muro]

 a)       Postgrau internacional: Alimentació i exclusió social

b)       Projecte Europeu: Multilateral Project

Consisteix en el disseny d’una metodologia d’intervenció orientada a promoure la cohesió social i l’alimentació sana de persones en situació de vulnerabilitat social, a través d’un espai participatiu de preparació de menjar. El projecte serà desenvolupat en col·laboració amb els següents partners (per confirmar):  Lituània, Àustria, Madrid i Finlàndia

c)       Projecte COST europeu per subvencionar trobades entre dietistes i educadors socials

3. Competències socials en l’acció social [IP: Paco lópez]

 a)       Generalització de las competències socials treballades en context universitari al repertori de competències socials personals dels estudiants.

Estudi i validació d’innovacions metodològiques de formació en competències socials que derivin en nous projectes de recerca: avaluació entre iguals, aprenentatge col·laboratiu, etc. A llarg termini publicació d’un manual  actualitzat sobre competències socials en l’acció social.

b)       Transferència de les competències socials treballades en context universitari als escenaris d’intervenció professional de l’acció social.

c)       Impacte de la formació universitària en la competència autopercebuda per a afrontar les “escenes temudes” pròpies de les professions socials i educatives


4. Lleure, sociocultura i cohesió social [IP: Dra. Txus Morata]

Objectius:

a.       Identificar indicadors sobre cohesió social aplicats al lleure i a la sociocultura en l’àmbit de la infància, l’adolescència i la joventut.

b.       Seleccionar pràctiques d’èxit en l’àmbit del  lleure i la sociocultura  que afavoreixen processos de cohesió social.

c.       Analitzar pràctiques significatives de lleure i socioculturals, de caràcter nacional i internacional, per tal d’identificar els aspectes claus que contribueixen a la cohesió social.

d.       Valorar l’impacte de les pràctiques analitzades sobre els efectes de cohesió social.

e.       Valorar l’impacte de les pràctiques analitzades en relació a la seva contribució al benestar subjectiu de les persones.

C/ PROJECTES PRESENTATS PENDENTS DE RESOLUCIÓ 

LAIC-COM. Laicidad multicultural y gestión de la diversidad religiosa desde la escuela y la comunidad [IP: Dr. Pulido]

Projecte presentat a la convocatòria d’ajuts a Projectes d’I+D+i <<Retos de investigación>>, dins del ‘Programa de I+D+i Orientada a los retos de la sociedad 2013’ del Ministerio de economia y competitividad.

L’Objectiu principal d’aquesta proposta es fonamenta en investigar com les pràctiques de gestió de la diversitat religiosa en àmbits educatius que tenen com a base la laïcitat multicultural, prevenen i superen el racisme, així com fonamenten la cohesió social. Amb aquesta finalitat principal, els objectius específics que emmarquen el projecte són:

 1. Revisar el coneixement científic existent sobre gestió de la diversitat religiosa.
 2. Identificar actuacions rellevants per a la gestió de la diversitat religiosa que s’estan duent a terme a espais multiculturals.
 3. Detectar quines pràctiques de gestió de la diversitat religiosa afavoreixen la cohesió social i la prevenció de conflictes racistes.
 4. Fer transferibles els resultats de la recerca a: (a) la comunitat científica internacional, (b)l’administració pública, maximitzant l’impacte polític de la recerca i (c) la comunitat educativa i altres agents socials interessats.

 

D/ ALTRES ACTIVITATS A DESTACAR

Periplus (2012-2014)

Projecte que s’està portant a terme per l’entitat ‘Comusitària’ que investiga, documenta i promou les pràctiques artístiques contemporànies en diversos entorns culturals i contextos socials on l’art (posant èmfasi en la música i la dansa) és l’element de construcció comunitària.

GIAS està col·laborant amb Comusitària, en la realització d’un estudi exhaustiu de 35 projectes d’arreu del món entorn per tal d’analitzar i avaluar els models de Desenvolupament Cultural Comunitari que es porten a terme. En aquest anàlisi es tindrà en compte la relació del projecte amb el territori i els seus agents (gestió), les metodologies (processos i resultats artístics) i les noves tendències de pensament.